دوره 5، شماره 51، شهریور 1401، صفحات 152 - 214
نویسندگان : عبدالمجید دهمرده * و رقیه اویسی کهخا و مدینه میر

چکیده :
حلقه مفقوده فعالیت های روانی و پایه همه گرایشات و افکار منفی در طیف گستره ای از کودکان و نوجوانان خصوصا در آستانه بلوغ نداشتن عزت نفس و کمبود آن می باشد.برخوردهای سخت و غیر مسئولانه اولیاء و مربیان گاها ضرباتی را به روح و روان نوجوان وارد می نماید که جبران آن به مراتب از بیماری های جسمی سخت تر و سنگین تر بود. عزت نفس کلید ورود به شخصیت پذیری و مسولیت پذیری و ایجاد شهروندی معتقد و قانون مدار می باشددر پژوهش حاضر سعی شده است به بررسی تاثیر عزت نفس و مولفه های آن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزاند شهر زهک بپردازیم از جامعه آماری مشخصی و با روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی 70 نفر از دانش آموزان متوسطه با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای گزینش نموده و مورد بررسی قرار گرفتند فرض اصلی پژوهش بر این بود که عزت نفس و مولفه های آنبا پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه شهر زهک رابطه معناداری دارد در این پژوهش از پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت (1967) استفاده شد. مشخص شد عزت نفس و مولفه های آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه معناداری داشت و همچنین بین عزت نفس ((عزت نفس کلی، عزت نفس اجتماعی ، عزت نفس خانوادگی ، و عزت نفس تحصیلی ))با پیشرفت تحصیلی دانش اموزان رابطه معناداری داشت.

کلمات کلیدی :
عزت نفس، پیشرفت تحصیلی، متوسطه، دانش آموزان


مشاهده مقاله
1,175
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۲۴ خرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۱۹ شهریور ۱۴۰۱