دوره 5، شماره 51، شهریور 1401، صفحات 374 - 383
نویسندگان : مریم ترابی فارسانی * و محسن خسروی

چکیده :
پژوهش حاضر، با هدف ارتقاي شايستگي هاي اقتصادی و فرهنگی مديران از طريق تعيين عوامل سازنده شايستگي هاي آنان انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران ورزشی در سال 1400-1401 به تعداد382 نفر بود که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان (1970) تعداد 184 نفر به روش سهل الوصول برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند . اﺑﺰار ﺟﻤﻊآوري دادهﻫﺎ در بخش کمی پرسش نامه شایستگی های اقتصادی و فرهنگی بوده است، که مدیران ورزشی در استان چهارمحال و بختیاری آن را تكميل كردند. در برونداد نهايي، عوامل استخراج شده با درصدهای کمتر از 0.5 شايستگي مديران را تبيين مي كنند. مجموعه ماده هايي كه با يك عامل همبسته مشترك بوده و يك پاره تست را تشكيل داده اند، به شرح زير نامگذاري گرديد:1-اعتقاد به آموزه های دینی .2-برخورد مدیران.3-منزلت اجتماعی.4-احساس نابرابری.5-عدم رضایت از محیط کار.6-تمایل به خروج. با استفاده از نرم افزار 22spss عوامل مذكور، همبستگی شايستگي اقتصادی و فرهنگی مدیران ورزشی را تبيين مي كند.

کلمات کلیدی :
شايستگي، شايستگي مديران، مدل هاي شايستگي، شايستگي اقتصادی و فرهنگی، ابعاد شايستگي مدیران ورزشی


مشاهده مقاله
235
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۵ فروردین ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۳ تیر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۱۹ شهریور ۱۴۰۱