دوره 5، شماره 51، شهریور 1401، صفحات 285 - 308
نویسندگان : زهرا شهرکی * و زهرا اربابی

چکیده :
در این پژوهش سعی داریم به بررسی رابطه خوش بینی تحصیلی و مولفه‌های آن با سرزندگی تحصیلی دانش آموزان آموزش و پرورش ناحیه 2 زاهدان بپردازیم. از جامعه آماری معین و روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی از 205 نفر از دانش آموزان متوسطه دوم با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای گزینش نموده و مورد بررسی قرار گرفتند. فرض اصلی پژوهش بر این بود که خوش بینی تحصیلی و مولفه‌های آن با سرزندگی تحصیلی دانش آموزان آموزش و پرورش ناحیه 2 زاهدان رابطه معناداری دارد در این پژوهش برای دریافت اطلاعات خوش بینی تحصیلی از پرسشنامه خوش بینی تحصیلی (اسچنن- موران و همکاران ؛2013) و برای دریافت اطلاعات سرزندگی تحصیلی مقياس سرزندگی تحصیلی حسین چاری و دهقانیزاده استفاده شد. نتایج حاصله رابطه معنادار خوش بینی تحصیلی و مولفه های آن را بر اساس سرزندگی تحصیلی دانش آموزان تایید نمود.

کلمات کلیدی :
خوش بینی تحصیلی، سرزندگی تحصیلی، دانش آموزان، رابطه معنادار


مشاهده مقاله
326
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۵ فروردین ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۰۵ تیر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۱۹ شهریور ۱۴۰۱