دوره 7، شماره 72، خرداد 1403، صفحات 130 - 148
نویسندگان : سیدعلی موسوی اصل * و نگار آقایی

چکیده :
روش ریباند تراپی یکی از راهکارهای آموزشی درمان افراد مبتلا به اتیسم است. اما این که جایگاه این روش در بهبود مهارت های اجتماعی کودکان مبتلا به اتیسم چقدر است؛ موضوعی است که این پژوهش به آن پرداخته و از طریق بررسی این بسته آموزشی که شامل تمرینات مختلف است، چهار مولفه حرکات کلیشه ای، مشکلات ارتباطی، تعاملات اجتماعی و اختلالات رشدی را به روش تحلیلی قبل و بعد از انجام بسته تمرینی بر روی دو دانش آموز دهلرانی مورد بررسی قرار داده و به تحلیل آزمون فرضیه از روش تحلیل کواریانس پرداخت. داده های پژوهش شامل جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه مهارت اجتماعی واتسون و پرسشنامه اتیسم گارس بود. نتایج بیان داشت که ریباند تراپی تاثیر معنی داری بر مهارت های اجتماعی این دانش آموزان نسبت به گروه کنترل و نسبت به حالت پیش آزمون داشته است. همچنین مشخص شد که حرکات کلیشه ای و مشکلات ارتباطی به طور معنی داری پس از ریباند تراپی تاثیر معنی داری بر بهبود های حاصله از این روش درمانی داشته است.

کلمات کلیدی :
ریباند تراپی، مهارت های اجتماعی، کودکان مبتلا به اتیسم، شهر دهلران


مشاهده مقاله
88
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
تاریخ ریوایز
۱۳ خرداد ۱۴۰۳
تاریخ پذیرش
۰۱ تیر ۱۴۰۳