مروری بر چالش های فضای مجازی و آگاهی مادران نسبت به تربیت شهروند مطلوب
مروری بر چالش های فضای مجازی و آگاهی مادران نسبت به تربیت شهروند مطلوب
دوره 2، شماره 10، فروردین 1398، صفحه 31 - 39
نویسندگان : فاطمه عباسی *

چکیده :
در کل دنیا بانوان از فضای مجازی بیشتر برای فعالیت‌های اجتماعی و سرگرمی استفاده می‌کنند همچنین بانوان خانه‌دار در ایران بیشترین مخاطبان فضاهای مجازی را تشکیل می‌دهند که همین امر مزایا و معایبی را با خود به همراه داشته است. هدف از انجام تحقیق کاربردی حاضر مروری بر چالش های فضای مجازی و آگاهی مادران نسبت به ان و تربیت شهروند مطلوب می¬باشد. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای بود که با مراجعه به کتب و مقالات چاپی و دیجیتالی معتبر صورت گرفت. بر اساس مطالعات صورت گرفته و با توجه به پیشینۀ مطالعاتی نتایج تحقیق حاضر نشان داد که؛ هریک از چالش های به وجود آمده توسط نوجوانان و جوانان در فضای مجازی ناشی از اطلاعات اندک کاربران و سهل انگاری والدین بخصوص مادران نسبت آن است. از جملۀ راهکارهای ارائه شده در این تحقیق حساس بودن مادران نسبت به زمان، مدت زمان، شرایط لازم برای استفاده از اینترنت و آشنایی با انواع وب سایت ها و فعالیت های قابل قبول و غیر قابل قبول می باشد.

واژگان کلیدی :
فضای مجازی، آگاهی مادران، پیشگیری.شهروند مطلوب