دوره 3، شماره 27، شهریور 99، صفحات 21 - 12
نویسندگان : جواد معینی راد * و صدیقه طاهرمنش

چکیده :
هدف : تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی مادران دانش آموزان کم‌توان ذهنی هدف این پژوهش بود. روش : روش این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون و گروه کنترل بود . جامعه آماری این تحقیق مادران دانش آموزان کم‌توان ذهنی دوره متوسطه تحصیلی در آموزش‌وپرورش ناحیه سه شیراز بودند. ابزار این پژوهش مقیاس افسردگی بک بود. از بین این مادران به روش نمونه گیری در دسترس 30 نفر شدند و به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه به تعداد مساوی گمارده شدند. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 45 دقیقه‌ای تحت تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد قرار گرفتند اما گروه گواه مداخله ای دریافت نکردند. یافته‌ها : داده‌های تحقیق با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 24 مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. روش تجزیه‌وتحلیل، تحلیل کوواریانس بود. میانگین پس‌آزمون گروه آزمایش کمتر از میانگین پیش‌آزمون بود . این تفاوت معنادار بود (P<0/001). نتیجه‌گیری : براساس این یافته‌ها فرض صفر آماری رد شد و می توان استنباط نمود که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش افسردگی مادران دانش آموزان کم‌توان ذهنی در آموزش‌وپرورش ناحیه سه شیراز مؤثر است.

کلمات کلیدی :
درمان پذیرش و تعهد، افسردگی، کم‌توانی ذهنی