دوره 6، شماره 65، آبان 1402، صفحات 15 - 31
نویسندگان : راحله سالاری * و ملیحه ایرندگانی و صفیه میربلوچ ‎زهی و سمیه قادری

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر و نقش معلم در فرایند یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بود. روش پژوهش کتابخانه‌ ای از نوع مروری بود و از مقالات و تحقیقات معتبر که در این زمینه انجام شده استفاده شده است. يکی از پديده‌های طبیعی مشهود در تمام ساختارهای جوامع انسانی وجود تفاوت است. يک نظام آموزشی سالم، انسانی و کارآمد اين تفاوت‌ها را به شکل طبیعی از توانایی‌ها و قابلیت‌ها دريافت و ادراک می‌کند. وجود تفاوت‌های فردی در میان دانش‌آموزان از نظر هوش، شخصیت، استعداد، پیشرفت تحصیلی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی و قدرت يادگیری يکی از مهمترين مسائلی است که معلمان در کلاس‌های درس خود با آن مواجه‌اند، چرا که معلمان به تجربه دريافته‌اند که شیوه برخورد با شاگردان مختلف و نیز پیروی از يک روش تدريس خاص نمی‌تواند برای همه دانش‌آموزان به طور يکسان مفید باشد. بنابراین معلمان نقش اساسی در فرایند آموزش و پیشرفت دانش‌آموزان را دارند. معلمانی که وارد مدارس و موسسات آموزش می‌شوند همیشه اثربخش و واجد مولفه‌های یک معلم خوب و اثربخش نیستند و در این شرایط نمی‌توان سرنوشت دانش‌آموزان را به اتفاق واگذار کرد، بلکه باید به آموزش این معلمان برای کسب این مولفه‌ها همت گماشت تا به پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان به عنوان یکی از معیارهای پیشرفت جامعه رسید. تحقیقات نشان می‌دهد که سهم معلم در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پررنگ است، از طرفی استانداردهای حرفه معلمی مهارت‌هایی است که از آن به دانش محتوایی، روش‌های معلمی، دانش و مهارت‌های روش تدریس حرفه‌ای، منش‌ها و توانای انجام فعالیت‌ های حرفه‌ای که با هدف ایجاد تحول در فرایند یاددهی - یادگیری دانش‌آموزان از طریق ایجاد آمادگی در معلمان طراحی و در کلاس درس اجرا می‌شود. هنگامی که معلمان در این مهارت‌ها تخصص و توانایی کافی و لازم را داشته باشند، می‌توانند از دانش، مهارت‌ها و تخصص خود در فرایند آموزش استفاده کرده و بدین ترتیب زمینه مساعدی را برای پیشرفت تحصیلی بیشتر دانش‌آموزان فراهم سازند.

کلمات کلیدی :
پیشرفت تحصیلی، دانش‌ آموزان، حرفه معلمی، نقش معلم، یادگیری


مشاهده مقاله
192
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۸ فروردین ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۷ تیر ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۹ آبان ۱۴۰۲