دوره 7، شماره 72، خرداد 1403، صفحات 73 - 86
نویسندگان : فاطمه محمودی ماندنی * و زهرا ضیایی قهنویه

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی بستۀ آموزش یادگیری خود راهبر بر پایستگی تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان‌ پسر پایه ششم ابتدایی انجام گرفته اسـت. ایـن پـژوهش از نظـر هدف، کاربردي و از نظر روش اجرا، از نوع نیمه آزمایشی، طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعـه آمـاري شـامل دانش آموزان مقطع ابتدایی پایه ششم پسرانه منطقه 2 تهران در سال تحصیلی 1402-1403 بودند که به صورت تصادفی،30دانش آمـوز بـه طـور مسـاوي و همگن در دوگروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسشنامه پایستگی تحصیلی مارتین و مارش(2008) و پرسشنامه خودکارآمدی شوارزر (1993) بـود. داده هـاي گـردآوري شـده بـا اسـتفاده از روش آمـار توصـیفی و آمـار استنباطی(تحلیل کوواریانس) تحلیل گردید. نتایج نشان داد که بستۀ آموزش یادگیری خود راهبر بر پایستگی تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان‌ پسر اثربخش است.

کلمات کلیدی :
یادگیری خودراهبر، خودکارآمدی، پایستگی تحصیلی، دانش آموزان


مشاهده مقاله
86
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۱ بهمن ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
تاریخ پذیرش
۰۱ تیر ۱۴۰۳