دوره 7، شماره 72، خرداد 1403، صفحات 100 - 115
نویسندگان : فوزیه کرمی * و وحید شاویسی زاد و مهسا بسامی و حدیث خانمحمدی و طیبه اسکندری

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر پیش بینی تن انگاره بدنی بر اساس نگرش های ناکارامد، حساسیت اجتماعی و احساس ناکامی در دختران نوجوان شهر کرمانشاه بود. روش اين پژوهش توصيفي از نوع همبستگي است. در اين پژوهش جامعه آماري كليه دختران نوجوان شهر کرمانشاه در سال 1403 هستند. نمونه اين پژوهش مشتمل بر 200 نفر از دختران نوجوان (سال سوم دبیرستان) شهر کرمانشاه می باشد كه براي انتخاب آنها از روش نمونه گيري در دسترس استفاده شده است. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه طرح نگرش های ناکارامد، حساسیت اجتماعی و احساس ناکامی با تن انگاره بدنی می باشد. نتايج پژوهش با استفاده از روش هاي آماري ضريب همبستگي و رگرسيون نشان دادند که بین نگرش های ناکارامد در زمينه (قطع ارتباط وطرد، خودگردانی مختل، محدودیت مختل، دیگرجهت مندی، گوش بزنگی)، حساسیت اجتماعی و احساس ناکامی با تن انگاره بدنی در دختران رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت. متغير حساسیت اجتماعی با ضريب بتای 33/0، نگرش های ناکارامددر زمينه محدودیت مختل با ضريب بتای 32/0، متغير احساس ناکامی با ضريب بتای 29/0، متغير نگرش های ناکارامددر زمينه قطع ارتباط و طرد با ضريب بتای 28 /0 و متغير نگرش های ناکارامددر زمينه خودگردانی مختل با ضريب بتای 26/0 می توانند به طور مثبت و معنی داری تن انگاره بدنی دختران را پيش بينی کنند.

کلمات کلیدی :
نگرش های ناکارامد، حساسیت اجتماعی، احساس ناکامی، خود توصیف گری بدنی


مشاهده مقاله
81
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
تاریخ ریوایز
۱۳ خرداد ۱۴۰۳
تاریخ پذیرش
۰۱ تیر ۱۴۰۳