دوره 3، شماره 23، اردیبهشت 99، صفحات 63 - 74
نویسندگان : وحید خوش روش * و عارف عبداله زاده گوهری

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سطح شادکامی با سازگاری تحصیلی و اجتماعی دانش آموزان پایه یازدهم اجرا گردید. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پایه یازدهم شهر آستانه اشرفیه که در سال تحصیلی 1397-1398مشغول به تحصیل بوده اند. که ازتعداد 1500 نفر دانش آموز به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و با استفاده از جدول مورگان تعداد 300 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش،سیاهه مونش(200)، از مقیاس سازگاری دانش آموزان (ATSS) (1993)و سیاهه آزمون شخصيت کاليفرنيا (1939) بود.. نتایج نشان داد که بین سطح شادکامی با سازگاری تحصیلی و اجتماعی دانش آموزان رابطه وجود دارد.

کلمات کلیدی :
سطح شادکامی، سازگاری تحصیلی، سازگاری اجتماعی دانش آموزان پایه یازدهم