دوره 1، شماره 8، بهمن 1397، صفحات 1 - 7
نویسندگان : احمد میرگل * و سحر محسنی و اله نظر علیصوفی و غلام ابراهیم زاده

چکیده :
شوخ طبعی و سازگاری يك دسته از توانايي ها و مهارت هاي غير شناختي است كه توانايي موفقيت فرد را در مقابله با فشارهاي محيطي به وي‍ژه فرسودگي شغلي افزايش مي دهد. هدف پژوهش حاضر، تعیین نقش شوخ طبعی و سازگاری اجتماعی در پیش بینی فرسودگی شغلی کارکنان دانشگاه پیام نور زاهدان بود. این مطالعه توصیفی- از نوع همبستگی در سال 1397 در زاهدان بود. جامعه آماری شامل كليه کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز زاهدان كه به روش سرشماري 70 نفر (كليه افراد) انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده ها، سه پرسشنامه شوخ طبعی، سازگاری اجتماعی و فرسودگي شغلي بود. داده ها با استفاده با استفاده از آزمون میانگین و انحراف استاندارد و همبستگی با استفاده از نرم افزار 23 spss-تجزیه و تحلیل شدند. میزان شوخ طبع و فرسودگي شغلي کارکنان به ترتیب بالا و متوسط می باشد. بین شوخ طبعی و فرسودگی شغلی همبستگی معکوس در سطح 05/0 ≥ p وجود دارد. همچنین بین سازگاری اجتماعی و فرسودگی شغلی همبستگی معکوس در سطح 05/0 ≥ p وجود دارد. با توجه به ارتباط پيشنهاد مي شود برنامه آموزشي در راستاي كاهش فرسودگي شغلي انجام پذيرد.

کلمات کلیدی :
شوخ طبعی، سازگاری اجتماعی، فرسودگی شغلی، کارکنان، پیام نور