دوره 6، شماره 59، اردیبهشت 1402، صفحات 93 - 101
نویسندگان : فرهاد کیانفر * و فریبا باقی و زینب بهراهیمی و فاطمه صالح زاده

چکیده :
هدف این پژوهش بررسی تاثیر جو عاطفی خانواده و شیوه فرزندپروری بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان پسر و دختر مدارس متوسطه اول و دوم شهر ترکالکی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر مدارس متوسطه اول و دوم شهر ترکالکی که در سال تحصیلی 97-98 مشغول به تحصیل بودند. حجم نمونه 100 دانش آموز (دختر و پسر) بودند که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری این پژوهش عبارت بودند از مقیاس روابط عاطفی اعضای خانواده"هیل برن" 1964، مقیاس شیوه های فرزندپروری "بامریند" 1972 و میانگین نمرات دانش-آموزان بود. نتایج نشان داد که بین جو عاطفی اعضای خانواده و شیوه های فرزندپروری با موفقیت تحصیلی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی :
جو عاطفی خانواده، شیوه های فرزند پروری، موفقیت تحصیلی.


مشاهده مقاله
68
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۵ شهریور ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۲۹ آذر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲