دوره 4، شماره 40، مهر 1400، صفحات 248 - 237
نویسندگان : مرتضی طیب * و محمد قمری

چکیده :
هدف از انجام پژوهش تعیین رابطه خود متمایزسازی با رضایت زناشویی زنان شاغل در اداره آموزش‌وپرورش شهرستان ملارد بود. این پژوهش برحسب هدف بنیادی است و برحسب نحوه گردآوری داده‌ها همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل 100 نفر از شاغلین زن متأهل آموزش‌وپرورش شهرستان ملارد می‌باشد. روش گردآوری داده‌ها کتابخانه‌ای و با استفاده از ابزار فیش‌برداری اطلاعات موردنیاز جمع‌آوری شد و در مرحله نهایی برای گردآوری اطلاعات از نمونه آماری از دو پرسشنامه استاندارد رضایت زناشویی انریچ(ENRICH-115) و خود متمایزسازی دریک و مورداک(SDI-CF)، استفاده‌شده است. همچنین نرمال بودن داده‌ها به‌وسیله آزمون کلموگروف اسمیرنف بررسی شد. با توجه به آزمون که از نوع همبستگی می‌باشد، برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش آماری ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون و رگرسیون استفاده‌ شده است. نتایج پژوهش نشان داد: خود متمایزسازی رضایت زناشویی زنان شاغل را پیش‌بینی می‌کند و همچنین بین خودمتمایزسازی با رضایت زناشویی زنان شاغل در آموزش‌وپرورش شهرستان ملارد رابطه معنی‌دار مثبت وجود دارد.

کلمات کلیدی :
خود متمایزسازی، رضایت زناشویی، زنان شاغل