دوره 4، شماره 42، آذر 1400، صفحات 93 - 79
نویسندگان : زهرا کریم نژاد لالمی * و نرگس امینی سیاهمزگی

چکیده :
درک مفاهیم ریاضی در بعضی از دانش‌آموزان همیشه با یک سری اشتباهاتی همراه است، درک درست دانش آموزان از بدفهمی‌ها و اشتباهاتی که در فرایند یادگیری و حل مسئله به وجود می آید یکی از عوامل رشد عملکرد و پیشرفت ریاضی آنان محسوب می شود. هدف از این پژوهش مشخص کردن بخشی از یافته‌های پژوهشی در زمینه شناسایی بدفهمی‌های رایج ریاضیات پایه سوم مقطع ابتدایی و ارائه راه حل درست برای آموزش مناسب آن است. برای شناسایی بدفهمی‌های رایج دانش‌آموزان و ارائه‌ی آموزش آن ضمن استفاده از تجارب پژوهشگران، از مطالعات کتابخانه‌ای، مصاحبه با معلمین با تجربه و تجریبات خودم استفاده شده است. نتیجه تحقیقات از پژوهش نشان می دهد، دانش آموزان پایه ی سوم ابتدایی با بد فهمی های بسیاری درحوزه های موضوعی و فرایندی ریاضی روبرو هستند. با استفاده از تاکید بر تفاوت ها و شباهت ها در زمان تدریس، توجه به تفاوت های فردی، کاهش فشار روانی و راهکار های مناسب می‌توان از این رویداد جلوگیری کرده و به فرایند یادگیری کمک کرد.

کلمات کلیدی :
بدفهمی، کسر، محیط، مساحت