دوره 7، شماره 72، خرداد 1403، صفحات 149 - 159
نویسندگان : ولی عبداله زاده قمشی * و رسول نجفی و رحمت سعادتفر و هادی خلیلی

چکیده :
خود ناتوان سازی به عنوان شکلی از رفتارهای اجتنابی به طور واضح به کاهش و تخریب عملکرد فرد منجر می شود و سرسختی روانشناختی و هوش موفق در سلامت روانی و رفتار به هنجار نقش دارد و دانش¬آموزی که در این متغیرها خوب نباشد در تشخیص هیجانات با مشکل روبرو می شوند. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش موفق وخود ناتوان سازی در دانش آموزان دخترمتوسطه آموزش وپرورش ایلخجی انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری مطالعه حاضر را از دانش آموزان دختر متوسطه آموزش و پرورش ایلخچی بوده و برای نمونه¬گیری روش نمونه گیري تصادفی طبقه¬ای نسبتی استفاده شد. بدین ترتیب تعداد نمونه آماری 235 نفر متوسطه اول و 165 نفر متوسطه دوم، (مجموعاً 400 نفر) انتخاب شد.از ابزارهای پرسشنامه ‌‌خودناتوان‌سازی تحصیلی میگلی (۲۰۰۰)، و پرسشنامه هوش موفق گریگورنک. و استنبرگ(2002) استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که بین هوش تحلیلی با خودناتوان سازی تحصیلی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد((0.05> p). بین مولفه های هوش عملی و هوش خلاق با خودناتوان سازی تحصیلی رابطه معنادار نبوده است. از یافته های پژوهش مسئولین تربیتی، مشاوران و معلمین و مسئولین که در ارتباط دانش آموزان هستند در زمینه های آموزشی، تربیتی و اتخاذ تصمیمات همیاری و کمک به تقویت متغیرهای پژوهش می توانند مثمرثمر باشند.

کلمات کلیدی :
خود ناتوان سازی تحصیلی، هوش موفق، دانش آموز


مشاهده مقاله
76
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۵ آذر ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۹ فروردین ۱۴۰۳
تاریخ پذیرش
۰۱ تیر ۱۴۰۳