دوره 6، شماره 60، خرداد 1402، صفحات 189 - 198
نویسندگان : محمد جواد آریان نژاد * و پریوش شهبازی

چکیده :
هدف از تحقیق حاضر پیش بینی رضایت جنسی بر اساس تصویر بدنی و نشانه های اختلال وسواس فکری- عملی در زنان متاهل بود. جامعه آماری این پژوهش1100 نفر از زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره با مشکلات زناشویی در مناطق 1-2 و 3 تهران در سال 1401 بود که با استفاده از جدول مورگان، تعداد 285 نفر به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار و درصد فراوانی) و آمار استنباطی (رگرسیون خطی چندگانه) استفاده شد.ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق شامل پرسشنامه رضایت جنسی لارسون (LSSQ)، پرسشنامه تصویربدنی کش و همکاران (MBSRQ) و پرسشنامه وسواس فکری عملی فوآ(OCI-R) می¬باشد. نتایج نشان داد که تصویر بدنی و نشانه های اختلال وسواس فکری- عملی در پیش بینی رضایت جنسی زنان متاهل نقش داشت. نتایج ضریب بتا همچنین نشان داد که تصویر بدنی 48/0 و نشانه های اختلال وسواس فکری- عملی 39/0 رضایت جنسی زنان متاهل را پیش بینی می کند. همچنین نتایج نشان داد که تصویر مربوط به خود بدن 21/0، رضایت از بخش های مختلف بدنی 25/0 و نمره کل تصویر بدنی 45/0رضایت جنسی زنان متاهل را پیش بینی می کند. در نهایت شستشو 15/0 ، وارسی17/0 ، وسواس فکری20/0 رضایت جنسی زنان متاهل را پیش بینی می¬کند. لذا می¬توان نتیجه گیری کرد که تصویر بدنی و نشانه های اختلال وسواس فکری- عملی در پیش بینی رضایت جنسی زنان متاهل نقش دارند.

کلمات کلیدی :
رضایت جنسی، تصویر بدنی، وسواس فکری- عملی


مشاهده مقاله
355
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۲ آذر ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۲۴ بهمن ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۸ خرداد ۱۴۰۲