دوره 5، شماره 51، شهریور 1401، صفحات 482 - 490
نویسندگان : معصومه ابراهیم خانی * و مهدی عجم

چکیده :
در سال هاي اخير بحث هاي متعددي پيرامون جايگزين شدن مكتب پست مدرنيسم به عنوان نوعي تفكر و نگاهي فرهنگي اجتماعي به مسائل و باورهاي انسان ها با ديدگاه پست مدرنيسم در موضوعات مختلف در جريان است و عرصه تعليم و تربيت (آموزش و پرورش) نيز درگير اين جريان شده است. بر اين اساس پژوهش حاضر با هدف بررسي مباني (معرفت شناسي) فلسفه پست مدرنيسم و دلالت هاي آن بر آموزش و پرورش و نقد آن صورن گرفته است. پژوهش حاضر از نوع اسنادي تحليلي است. يافته هاي پژوهش حاكي از اين است كه معرفت را امری نسبی و حاصل هدفی از پيش تعيين شده و انعطاف پذير و تحميلی نمي دانند، بلکه از تجارب واقعی محصلان عينيت برگرفته و با مشارکت معلم و دانش آموز طراحی و عدم توجه به مدل ها و روش های کلی و استفاده از روش های تفاوت فردی و انفرادی کردن آموزش با توجه به موقعيت و شرايط افراد مشخص مي شود ارزش ها را امری متغير و ساخته قدرت مي دانند جريان يادگيری يک جريان فعال و مداوم است که دانش آموز احساس مي کند به صلاحيت هايی که خواهان آن است رسيده است و به طور واقعی به اجرای پروژه آموزش برای همگاه و برای همه عمر بپردازد.

کلمات کلیدی :
معرفت شناسی، پست مدرنيسم، آموزش و پرورش.


مشاهده مقاله
232
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۵ تیر ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۰ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۱۹ شهریور ۱۴۰۱