دوره 6، شماره 59، اردیبهشت 1402، صفحات 60 - 67
نویسندگان : سعید شعیبی *

چکیده :
توانایی اداره و هدایت کلاس، بخش مهمی از کار هر معلم و کلاس و نیز بستر مناسبی برای یادگیری است.به نظر می رسد معلم برای اداره مطلوب و منظم کلاس درس به دو مهارت احتیاج دارد:یکی برقراری ارتباط موثر و مثبت با دانش آموزان و دیگری،مدیریت کلاس. این مدیریت باعث تسهیل امر اموزش و کاهش رفتارهای نامطلوب در دانش اموزان می شود.برای کمک به معلمان برای ایجاد جوی آرام و مطلوب درکلاس،چهار راهبرد پیشنهاد می شود: الف)پیشگیری از رفتارهای نامطلوب دانش آموزان درکلاس، ب)برقراری ارتباط موثر و مثبت بادانش آموزان ، ج)استفاده ازروش یادگیری مشارکتی درکلاس د)فراهم کردن جومثبت و مطلوب برای یادگیری و آموزش.

کلمات کلیدی :
دانش آموزان، رفتار مطلوب، ارتباط موثر


مشاهده مقاله
149
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۸ آبان ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۶ بهمن ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲