دوره 3، شماره 27، شهریور 99، صفحات 84 - 75
نویسندگان : منصور دهقان منشادی * و فاطمه بابایی زاده

چکیده :
مشکلات خواندن، مهمترین عامل عدم موفقیت در مدرسه دانسته می شود. این مشکلات در واقع ساده¬ترین نشانه ای است که با کمک آن می توان شکست کودک را در بسیاری از زمینه¬های تحصیلی پییش بینی کرد. این پژوهش به بررسی تاثیر ذهن‌آگاهی بر توجه انتخابی دانش‌آموزان نارساخوان پرداخت. جامعه آماری شامل دانش‌آموزان مدرسه ابتدایی شهید بصیری یزد بود. از بین دانش‌آموزان پایه دوم تا ششم با کمک مدیر و معلمان مدرسه 24 دانش‌آموز که نارساخوانی داشتند، شناسایی و انتخاب شدند. 12 دانش‌آموز در گروه آزمایش و 12 دانش‌آموز در گروه کنترل به صورت تصادفی ساده قرار گرفتند. برای اندازه‌گیری توجه شناختی، از آزمون استروپ، استفاده‌ شد. تمامی داوطلبان به جز گروه کنترل، تکالیف مورد نظر (تمرینات ذهن‌آگاهی) را به مدت 4 هفته و هر هفته 2 جلسه 45 دقیقه¬ای مطابق برنامه گروه خود انجام دادند. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد، ذهن‌آگاهی بر توجه انتخابی دانش‌آموزان نارساخوان تاثیر معنی‌دار دارد.

کلمات کلیدی :
توجه انتخابی، دانش‌آموزان نارساخوان، ذهن‌آگاهی