دوره 6، شماره 65، آبان 1402، صفحات 41 - 51
نویسندگان : احمد قزلسفلو و فرهاد یوسفی * و فاطمه ملک و زهرا غریب و حسین وطنی

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین نظام های بازداری رفتاری، فعال سازی رفتاری با اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان استفاده کننده از شبکه های مجازی در مدارس متوسطه شهرستان کردکوی می باشد. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهرستان کردکوی در پایه‌ی اول و دوم در سال تحصیلی 98-99 می‌باشند که حجم نمونه با تخصیص مناسب بر اساس جدول مورگان 180 نفر برآورد شد. در این پژوهش برای بررسی نظام های بازداری رفتاری، فعال سازی رفتار از پرسشنامه فعال ساز، بازداری رفتاری(کارور و وایت) و پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ استفاده شده است. در این تحقیق به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش‌های آماری ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون گام به گام تک متغیره استفاده شد. تحلیل داده ها حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین متغیر اعتیاد به اینترنت با متغیر بازداری، فعال سازی می باشد. این بدین معنا می باشد افرادی که دارای میزان نمره بالا نظام های فعال ساز/بازدار رفتاری می باشند، میزان نمره اعتیاد آنها به اینترنت نیز افزایش می یابد.

کلمات کلیدی :
نظام های بازداری رفتاری، فعال سازی رفتاری، اعتیاد به اینترنت، شبکه های مجازی


مشاهده مقاله
154
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۵ خرداد ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۶ مرداد ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۹ آبان ۱۴۰۲