دوره 2، شماره 15، شهریور 98، صفحات 97 - 114
نویسندگان : فاطمه مرادی داراب خانی و دکتر شیما پرندین *

چکیده :
هدف مطالعه انجام شده اثربخشی معنویت درمانی گروهی بر تاب آوري،سازگاري زناشويي و احساسات مثبت نسبت به همسر در زنان متاهل شاغل در بيمارستان هاي شهر کرمانشاه بود. طرح پژوهش، نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه است. در این پژوهش، جامعه شامل کلیه زنان متاهل شاغل در بيمارستان هاي شهر کرمانشاه در سال 1397 بودند. نمونه مورد نظر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 30 نفر در دو گروه آزمایشی و گواه (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه گواه) قرار گرفتند. ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش شامل پرسشنامه تاب آوري،سازگاري زناشويي و احساسات مثبت نسبت به همسر بود. نتايج نشان داد كه معنویت درمانی گروهی موجب افزایش تاب آوري،سازگاري زناشويي و احساسات مثبت نسبت به همسر در زنان متاهل شاغل شده است.

کلمات کلیدی :
معنویت درمانی گروهی ، تاب آوري،سازگاري زناشويي ، احساسات مثبت نسبت به همسر