دوره 4، شماره 42، آذر 1400، صفحات 138 - 123
نویسندگان : سحر فرزین دزج * و توران سلیمانی

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر، تأثیر الگوی آموزشی ملاقات کلاسی بر مهارت‌های اجتماعی در دانش آموزان پایه چهارم منطقه نمین در سال تحصیلی 1400-1399 بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان پایه چهارم منطقه نمین به تعداد 1037 نفر، که 536 نفر دختر و 501 نفر پسر بودند، که چهار کلاس (هر کدام دارای 30 دانش آموز) به روش تصادفی ساده به عنوان گروه آزمایش و کنترل انتخاب شده‎اند. با توجه به اینکه روش پژوهش آزمایشی و به روش نیمه تجربی بوده است از دو گروه آزمایش و کنترل پرسشنامه 106 سؤالی مهارت‎های اجتماعی برگرفته از هادی عباسی (1385) پیش آزمون و بعد از اجرای آموزش الگوی ملاقات کلاسی در گروه‎های آزمایش، پس آزمون از هر دو گروه به عمل آمد. سپس داده‎های گردآوری شده با استفاده از روش‏های آماری توصیفی و استنباطی از جمله آزمون کلموگروف- اسمیرنف، تحلیل کوواریانس و t مستقل و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شد. نتایج پژوهش بیانگر این است که آموزش الگوی ملاقات کلاسی بر مهارت‌های اجتماعی تأثیر معناداری دارد و همچنین آموزش الگوی ملاقات کلاسی بر مهارت‌های اجتماعی از بعد آغازگری و خاتمه، تقویت، ابراز وجود و جهت‏دهی تأثیر معناداری دارد.

کلمات کلیدی :
آموزش، الگوی ملاقات کلاسی، مهارت اجتماعی، دانش آموزان