دوره 7، شماره 72، خرداد 1403، صفحات 27 - 37
نویسندگان : گلناز حسین زاده *

چکیده :
این پژوهش باهدف بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر تنظیم هیجان و انعطاف‌پذیری شناختی زنان افسرده شهرستان ساری انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه آزمایش و کنترل می‌باشد و جامعه آماری پژوهش حاضر را زنان مبتلابه افسردگی شهر ساری تشکیل دادند؛ که تعداد 30 نفر (گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب و در دو گروه جایگزین شدند. در این پژوهش از پرسشنامه تنظيم هيجان گراس (ERQ)(2003) و پرسشنامه استاندارد انعطاف‌پذیری روان‌شناختی دنیس وندروال (2010)، استفاده شد. داده‌ها با روش آماري تحلیل کوواریانس چند متغیری (مانکوا)، مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. تحلیل داده ها با استفاده از نرم‌افزار 26SPSS- انجام شد. نتایج حاکی از آن بود که در مجموع تفاوت معنادار بین نمره کل و خرده مقیاس‌های دو متغیر تنظیم هيجان و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی در پیش‌آزمون و پس‌آزمون در سطح (05/0>P) در دو گروه آزمایش و کنترل در زنان افسرده وجود دارد. نتیجه یافته‌ها حاکی از آن است که آموزش درمان شناختی رفتاری بر تنظیم هیجان و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی زنان افسرده شهر ساری تأثیر دارد.

کلمات کلیدی :
درمان شناختی رفتاری، خودکارآمدی، تنظیم هیجان، زنان افسرده.


مشاهده مقاله
78
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
تاریخ پذیرش
۰۱ تیر ۱۴۰۳