دوره 4، شماره 42، آذر 1400، صفحات 108 - 94
نویسندگان : علیرضا اصل فلاح و زهرا نظرعلیان *

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر واکاوی تاثیر کرونا بر تغییر روند تدریس معلمین مقطع آموزش ابتدایی استان البرز،از آموزش سنتی به آموزش مجازی میباشد.لذا ابتدا به بررسی معایب و مزایای آموزش مجازی پرداخته و سپس نظرات معلمان مقطع آموزش ابتدایی در استان البرز مد نظر قرار گرفت.پژوهش حاضر از نوع کیفی،توصیفی،تحلیلی است.در این پژوهش معتبرترین منابع به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردید. به منظور گردآوری داده ها،مقالات،کتاب ها و اخبار ها و مصاحبه که متناسب با مسئله پژوهش بوده اند استفاده شده است. . در مصاحبه انجام شده جامعه آماری 30نفر از معلمان مقطع دوره ابتدایی مد نظر بود که فقط 20 نفر از آنها در دسترس بودند و مصاحبه از همان 20 نفر انجام شد.این مصاحبه در پیرامون نحوه تدریس در فضای مجازی،معایب و مزایای آن صورت گرفت. مطالب به صورت موردی و همراه با توضیحات و مقوله های برگرفته از مصاحبه معلمان ذکر شده است . یافته های حاصل از مصاحبه معلمان را با یافته های پژوهشی جدید،دسته اول و منابع معتبر علمی نیز مقایسه شدند و نتایج کاربردی حاصل شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که تدریس و آموزش مجازی بسیار سخت و پیچیده بوده و به سطح علمی دانش آموزان ضربه بسیار جدی وارد شده است. از سوی دیگر عدم ارتباط چهره به چهره و تعامل میان معلمان و دانش آموزان کار را برای هر دو گروه مشکل ساخته و سبب کاهش کیفیت کلاس درس شده است.

کلمات کلیدی :
کرونا، آموزش مجازی، تدریس، فناوری، دانش آموزان، معلمان، آموزش سنتی