دوره 6، شماره 65، آبان 1402، صفحات 62 - 73
نویسندگان : فرناز ابهرزنجانی * و ملیکا برادران هاشمی

چکیده :
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش انعطاف پذیری شناختی و تنظیم شناختی هیجان در پیش بینی علائم اختلال شخصیت مرزی در دانشجویان است. پژوهش حاضر، پژوهشي توصيفي از نوع همبستگي و تحليل رگرسيون بود. جامعه ي آماري اين پژوهش، شامل دانشجويان دانشگاه غیر انتفاعی اقبال لاهوری مشهد بود كه از بين آنها تعداد 330 نفر به صورت نمونه گيري خوشهاي چندمرحله اي انتخاب شد. روش گرداوری اطلاعات مطالعات کتابخانه ای و میدانی بود و ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامه بود و برای پایایی سوالات از الفای کرونباخ استفاده شد و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss استفاده شد و طبق نتایج حاصل از پژوهش انعطاف پذیری شناختی و مولفه های ان راهبردهاي انطباقي (سازش يافته) و راهبردهاي غيرانطباقي (سازش نايافته)، علائم اختلال شخصیت مرزی در دانشجویان را پیش بینی می کند ومتغیر تنظیم شناختی هیجانی و مولفه های ان (جایگزین ها، کنترل و جایگزین هایی برای رفتارهای انسانی) علائم اختلال شخصیت مرزی در دانشجویان را پیش بینی می کنند.

کلمات کلیدی :
انعطاف پذیری شناختی، تنظیم شناختی هیجان، اختلال شخصیت مرزی، دانشجویان


مشاهده مقاله
129
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۰ خرداد ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۲ شهریور ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۹ آبان ۱۴۰۲