دوره 5، شماره 51، شهریور 1401، صفحات 345 - 373
نویسندگان : آزیتا ذاکری زاده *

چکیده :
در این پژوهش سعی داریم به بررسی رابطه افت تحصيلي و مولفه‌های آن با ناگویی هیجانی دانش آموزان آموزش و پرورش ناحیه یک زاهدان بپردازیم. از جامعه آماری معین و روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی از 55 نفر از دانش آموزان متوسطه اول با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای گزینش نموده و مورد بررسی قرار گرفتند. فرض اصلی پژوهش بر این بود که افت تحصيلي و مولفه‌های آن با ناگویی هیجانی دانش آموزان آموزش و پرورش ناحیه یک زاهدان رابطه معناداری دارد در این پژوهش برای دریافت اطلاعات افت تحصيلي از پرسشنامه افت تحصيلي و برای دریافت اطلاعات ناگویی هیجانی پرسشنامه ناگویی خلقی تورنتو (TAS-20) استفاده شد. نتایج حاصله رابطه معنادار افت تحصيلي و مولفه های آن را بر اساس ناگویی هیجانی دانش آموزان تایید نمود.

کلمات کلیدی :
افت تحصيلي، ناگویی هیجانی، متوسطه اول


مشاهده مقاله
279
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۲۰ تیر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۱۹ شهریور ۱۴۰۱