دوره 5، شماره 51، شهریور 1401، صفحات 29 - 51
نویسندگان : نرگس میری * و زهرا میری و زینب میری و معصومه سرگزی اول

چکیده :
رشد تکنولوژی و پیشرفت های امکانات زندگی مدرن و کاهش تحرک در بین همه مردم جامعه و خصوصا دانش آموزان مدارس نسبت به گذشته به وضوح در حال افزایش است، زندگی شهر نشینی و فاصله گرفتن از زندگی های روستایی که در آنها فعالیت های جسمی بخش مهمی از فعالیت های روز مره مردم را تشکیل می داد موجب شده است بیماری های قلبی و عروقی و فشار خون ، چربی خون و ....رز به روز در همه سطوح جامعه گسترش یابد که آموزش و پرورش و دانش آموزان نیز از این قاعده موستثنا نیستند. حرکات جسمی مهمترین بخش از فرایند رشد کودکان و نوجوانان بوده و به عنوان یک مولفه ی چند وجهی ضمن افزایش سلامت جسمانی ، سلامت روحی و اجتماعی و به تبع آن سازگاری تحصیلی و پیشرفت های درسی را با خود به دنبال دارد. در پژوهش حاضر سعی شده است با بهره گیری از نرمش صبگاهی و حرکات جسمانی و ایجاد شور و تحریکات جسمانی با استفاده از دو گروه شاهد و آزمایش در 8 هفته به تاثیر ورزش و نرمش در میانگین نمرات دروس علوم و ریاضی بپردازیم. درس علـوم بـین میانگین نمرات گروه شاهد و آزمایش در پیش آزمون و پس آزمون دروس مـذکور از نظـر آمـاری تفـاوت معنـا داری وجود داشت. و بررسی یافته های حاصل از این تحقیق نشان می دهد که نرمش مراسم آغازین مدارس بر میانگین نمرات درس علوم و ریاضی تاثیر معناداری دارد.

کلمات کلیدی :
دانش آموزان، مراسم آغازین, نرمش صبحگاهی


مشاهده مقاله
366
دانلود
0
تاریخ دریافت
۳۰ فروردین ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۲۵ خرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۱۹ شهریور ۱۴۰۱