دوره 5، شماره 51، شهریور 1401، صفحات 539 - 564
نویسندگان : حسن شهرکی * و حسین شهرکی و فاطمه شهرکی و فرزانه شهرکی

چکیده :
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر اضطراب در کاهش یادگیری دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی پایه ششم مدارس شهراسپکه.روش تحقیق مورد استفاده از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق دانش آموزان پسر پایه های چهارم ، پنجم و ششم ابتدایی شهر اسپکه در سال تحصیلی 1401-۱۴۰۰ می باشد. تعداد آنها برابر با 742 دانش آموز بود. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران تعداد52 نفر محاسبه شد و به روش ساده انتخاب شدند برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد اضطراب کتل ( ۱۹۸۸) استفاده شد. جهت تحلیل فرضیه‌های تحقیق از آزمون‌های همبستگی پیرسون چندمتغیری با استفاده از نسخهspss 26 استفاده شد.بررسی وضعیت فرضیات تحقیق از طریق آزمون ضریب همبستگی نشان داد، بین اضطراب و یادگیری( پیشرفت تحصیلی) دانش آموزان پسر دوره ابتدایی شهر اسپکه رابطه معناداری وجود دارد. (01/0 < p).می‌توان نتیجه گرفت دانش آموزان اضطراب در کاهش پیشرفت تحصیلی تحصیلی دانش آموزان رابطه داشته و به افت تحصیلی آنان منجر گردد.

کلمات کلیدی :
اضطراب، یادگیری، دانش آموزان، ابتدایی


مشاهده مقاله
474
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۴ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۰۸ خرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۱۹ شهریور ۱۴۰۱