دوره 4، شماره 42، آذر 1400، صفحات 152 - 139
نویسندگان : سعیده سادات میرعالی * و محمدرضا بلیاد و سیده نصیبه میرعالی

چکیده :
هدف: این پژوهش با هدف شناسایی نقش میانجی تک والد بودن در رابطه با استفاده ازشبکه های اجتماعی مجازی و اشتیاق تحصیلی در دانش آموزان دختر متوسطه شهر کرج بود. روش: از حیث هدف، بنیادی، توصیفی – همبستگی است. جامعه آماری شامل، کلیه دانش آموزان دختر تک والد دوره متوسطه که در شهر کرج مشغول به تحصیل بودند. حجم نمونه تعداد 100دانش آموز بود که به صورت نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزارها: پرسشنامه ی اشتياق به تحصيل فردريكز و همکاران (2004) ، پرسشنامه های محقق ساخته؛ نقش تک والد بودن و شبکه های اجتماعی مجازی، که آلفای کرونباخ آن متغیرها به ترتیب (721/0)، (679/0) و (769/0) است. شیوه آماری: ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری بود و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار 19spss صورت گرفته است. نتایج: یافته ها بیان می کند که نقش میانجی تک والدبودن در رابطه با استفاده از شبکه اجتماعی مجازی معنادار، منفی و معکوس است و سطح معناداری در خصوص نقش میانجی تک والد بودن در رابطه با اشتیاق تحصیلی، توسط دانش آموزان دختر تک والد گزارش نشد.

کلمات کلیدی :
اشتیاق تحصیلی، تک والدی، شبکه های اجتماعی مجازی