دوره 4، شماره 35، اردیبهشت 1400، صفحات 101 - 83
نویسندگان : ترجمه شده توسط : فرزاد پرهوده * و فریاد پرهوده

چکیده :
هدف پژوهش حاضر تأملی است برآموزش جهانی در دوران کرونا و تأثیر این ویروس بر کیفیت آموزشی و پیامدهایی است که به دنبال داشته است.روش پژوهش از نوع روش های غیر مخل و بصورت اسنادی و کتابخانه ای بوده است. هرچه جهان به طور فزاینده ای به هم پیوند می خورد، خطراتی که با آن روبرو می شویم نیز چنین خواهد شد. بیماری همه گیر COVID-19 مرزهای ملی را یکی پس از دیگری دربرگرفته است.این بیماری بدون در نظر گرفتن ملیت ، سطح تحصیلات، درآمد و جنسیت بر افراد تأثیر گذاشته است. تحصیلات نیز از این قاعده مستثنی نیست. بیش از 1 میلیارد کودک به دلیل تعطیلی مدارس با هدف مهار شیوع COVID-19 در معرض خطر رکود ذهنی هستند. برای ادامه یادگیری جهانی، کشورها برنامه های آموزش از راه دور را اجرا کرده اند. 188 کشور (از آوریل 2020) ، در حال بررسی روش های جایگزین برای ارائه آموزش مداوم با استفاده از فن آوری هایی مانند اینترنت، تلویزیون و رادیو هستند؛ با این حال بسیاری از دانش آموزان در جهان - به ویژه آنهایی که در خانواده های فقیرتر هستند - دسترسی به اینترنت، رایانه های شخصی، تلویزیون یا حتی رادیو ندارند، این امر باعث تشدید نابرابری ها در امر آموزش خواهد شد.همچنین بی توجهی به حقوق و مزایای معلمان به ویژه کسانی که غیردولتی یا قرادادی هستند می تواند عامل فرسودگی شغلی،آسیب های روحی و روانی و ترک شغل در آینده را درجهان آموزش به دنبال داشته باشد. در نتیجه، بسیاری از افراد-دانش آموز و حتی معلمان- با خطر عدم بازگشت به مدرسه مواجه هستند و این امر سالها پیشرفت در آموزش و پرورش در سراسر جهان را خنثی می کند.

کلمات کلیدی :
آموزش جهانی، کرونا ویروس، ابزار آموزش، آسیب ها