دوره 1، شماره 3، شهریور 1397، صفحات 64 - 75
نویسندگان : مرضیه خادم صادق * و سعید امیدوار و وحید امیدوار و محمد حسین جلیلی پور

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه تفکر انتقادی با انگیزه پیشرفت در بین دانشجویان دوره¬ی کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند انجام گرفته است. پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی می¬باشد و جامعه آماری 1093 نفر از دانشجویان دوره¬ی کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند می¬باشد که تعداد 288 نفر از این جامعه با روش نمونه¬گیری طبقه¬ای با نسبت¬های مساوی به¬عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع¬آوری داده¬ها دو پرسش¬نامه تفکر انتقادی کالیفرنیا (فرم ب) و انگیزه پیشرفت هرمنس می¬باشد. پایایی آزمون تفکر انتقادی با استفاده از آلفای کرونباخ 74% و پایایی پرسش¬نامه انگیزه پیشرفت هرمنس، 78% به-دست آمد. نتایج تجزیه و تحلیل داده¬ها نشان داد که تفکر انتقادی با انگیزه پیشرفت رابطه مثبت معنی¬دار دارد و هر پنج مؤّلفه¬ی تفکر انتقادی، قادر به پیش¬بینی انگیزه پیشرفت می¬باشند.

کلمات کلیدی :
تفکر، تفکر انتقادی، انگیزه، انگیزه پیشرفت، دانشجویان کارشناسی ارشد