دوره 2، شماره 14، مرداد 1398، صفحات 32 - 42
نویسندگان : وحید خوش روش * و زهرا سعیدیان و یاسمن واعظی و عارف عبدالله زاده گوهری

چکیده :
هدف این مقاله بررسی رابطه تیپ‌های شخصیت، استرس و راهبردهاي مقابله‌ای با فرسودگی شغلی و روابط بین فردي کارکنان شهرداري شهرتهران بود. روش این پژوهش همبستگی و با توجه به نحوه گردآوري داده‌ها جزء تحقیقات توصیفی (غیرآزمایشی) است. جامعه آماري این پژوهش شامل کلیه کارکنان شهرداري شهر تهران در سال 95-94 بود. نمونه این پژوهش مشتمل بر 100 نفر از کارکنان شهرداري بودند، که به روش نمونه گیري در دسترس انتخاب شدند. براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه‌های پنج عامل شخصیت کاستا و مک کري (Neo)، استرس Dass، راهبردهای مقابله‌ای لازاروس، فرسودگی شغلی مزلج، روابط بین فردي کویین استفاده شد. یافته‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون نشان داده شده است که همبستگی مثبت و معنی داري بین ابعاد تیپ‌های شخصیتی با فرسودگی شغلی وجود دارد. همچنین همبستگی مثبت و معناداري بین ابعاد تیپ‌های شخصیتی با روابط بین فردی وجود دارد. بعلاوه اینکه همبستگی منفی و معنی داري بین راهبرد مساله مدار با فرسودگی شغلی وجود دارد. از طرفی همبستگی مثبت و معنی داري بین استرس با فرسودگی شغلی وجود دارد. در نهایت همبستگی منفی و معناداري بین استرس با روابط بین فردي وجود دارد.

کلمات کلیدی :
تیپ‌های شخصیت، استرس، راهبردهاي مقابله‌ای، فرسودگی شغلی، روابط بین فردي