دوره 1، شماره 9، اسفند 1397، صفحات 33 - 40
نویسندگان : سید محمد رضا کاظمی تربقان *

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه والد فرزندی با حمایت اجتماعی در نوجوانان بود. طرح این تحقيق از لحاظ شیوه اجرا جزء تحقیقات توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی دانش آموزان شاهد ناحیه هفت آموزش و پرورش مشهد مقدس بود که در نیم سال دوم 96-1397 در این مدارس مشغول به تحصیل بودند. نمونه آماری این پژوهش 285 نفر بوند که از طریق نمونه گیری در دسترس داوطلبانه و با استفاده از جدول مورگان انتخاب گردیدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی رابطه والد – فرزند و پرسشنامه حمایت اجتماعی (دوستان –خانواده) استفاده شد. تجزيه و تحليل داده‌هاي به دست آمده به وسیله نرم‌افزار آماري spss صورت گرفت و نتایج آماری، نتیجه فرضیه ها را مشخص کرد. با توجه به تحلیل نتایج آماری رابطه ای بین ارتباط والدفرزندی با با حمایت اجتماعی دانش آموزان نوجوان شاهد مشاهده شد. (05/0).

کلمات کلیدی :
رابطه والد فرزندی، سبک های هویتی، حمایت اجتماعی، نوجوانان.