دوره 6، شماره 59، اردیبهشت 1402، صفحات 196 - 206
نویسندگان : پریسا سلیمی * و میلاد سلیمی و فاطمه یزدانی پور

چکیده :
هدف پژوهش حاضر رابطه انگیزه تحصیلی و آسایش روانشناختی با خودکارامدی تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه بود. روش اين پژوهش توصيفي از نوع همبستگي است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر کرمانشاه در سال 1401-1400 بودند. نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفي 310 نفر از دانش آموزان در نظر گرفته شد. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه انگیزه تحصیلی و آسایش روانشناختی با خودکارامدی تحصیلی بود.یافته‌ها نشان داد كه بين انگیزه تحصیلی با خودکارامدی تحصیلی در دانش آموزان رابطه مثبت معني داري وجود دارد (0001/0p= و 52/0 = r). بين آسایش روانشناختی با خودکارامدی تحصیلی در دانش آموزان رابطه مثبت معني داري وجود دارد (0001/0p= و 49/0 = r). متغير انگیزه تحصیلی با ضريب بتای 35/0 و متغير آسایش روانشناختی با ضريب بتای 31/0 می توانند به طور مثبت و معنی داری و می توانند خودکارامدی تحصیلی در دانش آموزان را پيش بينی کنند. همچنين، مقدار R2 نشان می دهد 58% از واريانس خودکارامدی تحصیلی در دانش آموزان توسط متغيرهای ياد شده تبيين می شود. نتايج تحليل رگرسيون مرحله ای نيز نشان داده است که متغير آسایش روانشناختی بعد از انگیزه تحصیلی به ترتيب پيش بينی کننده خودکارامدی تحصیلی در دانش آموزان می باشند.

کلمات کلیدی :
انگیزه تحصیلی، آسایش روانشناختی، خودکارامدی تحصیلی


مشاهده مقاله
65
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۳ دی ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۰ بهمن ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲