دوره 5، شماره 51، شهریور 1401، صفحات 132 - 151
نویسندگان : سید یحیی حسینی خواه *

چکیده :
هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي، هوش معنوي و هوش فرهنگي با آشفتگي روان شناختي كاركنان جهاد دانشگاهي استان خوزستان بود .در اين پژوهش جامعه آماري كليه كاركنان جهاد دانشگاهي استان خوزستان بودند كه تعداد آنها 194 نفر بودند. نمونه آماري با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده و بر حسب جامعه تعداد 542 نفر از كاركنان جهاد دانشگاهي انتخاب شدند. روش اين پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بود. ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه پنج عاملي شخصيت نئو، هوش معنوي و هوش فرهنگي و آشفتگي روان شناختي بود. يافته ها نشان داد كه بين ويژگي شخصيتي روان رنجوري با آشفتگي روان شناختي در كاركنان رابطه مثبت و معني داري وجود دارد )0004/0= p و 41/0= r(. به عبارت ديگر، هر اندازه كاركنان داراي ويژگي شخصيتي روان رنجوري بيشتري باشند از آشفتگي روان شناختي بيشتري برخوردارند. بين ويژگي شخصيتي برون گرايي با آشفتگي روان شناختي در كاركنان رابطه منفي و معني داري وجود دارد )001/0= p و 44/0-= r(. به بين ويژگي شخصيتي گشاده ذهني با آشفتگي روان شناختي در كاركنان رابطه اي مشاهده نمي شود )00/0= p و 45/0-= r(. بين ويژگي شخصيتي توافق پذيري با آشفتگي روان شناختي در كاركنان رابطه منفي و معني داري مشاهده مي شود )009/0= p و 51/0-= r(. بين ويژگي شخصيتي وجداني بودن با آشفتگي روان شناختي در كاركنان رابطه منفي و معني داري وجود دارد )04/0= p و 54/0-= r(. بين هوش معنوي با آشفتگي روان شناختي رابطه منفي و معني داري وجود دارد) 0004/0p= و 40/0 -= r(. بين هوش فرهنگي با آشفتگي روان شناختي رابطه منفي و معني داري وجود دارد) 0004/0p= و 14/0 -= r(. مدل تأثير آشفتگي روان شناختي بر اساس ويژگي هاي شخصيتي در زمينه )روانرنجور خويي، برون گرايي، گشاده ذهني، توافق پذيري، وجداني بودن(، هوش معنوي و هوش فرهنگي معني دار بود )004/0 >F)412،0(=41/09 ،P(، اين مدل 7/42 درصد واريانس آشفتگي روان شناختي را توجيه مي كند.

کلمات کلیدی :
ويژگي هاي شخصيتي، هوش معنوي، هوش فرهنگي، آشفتگي روان شناختي، كاركنان


مشاهده مقاله
347
دانلود
0
تاریخ دریافت
۳۱ فروردین ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۲۶ تیر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۱۹ شهریور ۱۴۰۱