دوره 7، شماره 71، اردیبهشت 1403، صفحات 9 - 14
نویسندگان : ناصر محمدی احمدابادی * و زهرا بابایی زارچ و زهرا شهابی

چکیده :
از دغدغه های نظام آموزش و پرورش کشور، نحوه عملکرد و تأثیر گذاری آموزش های دینی خصوصاً عفاف و حجاب بر دانش آموزان است؛ به عبارت دیگر با وجود اهتمام سیاستگذاران و برنامه ریزان در جریان نظام آموزش و پرورش کشور هنوز شاهد بی توجهی یا کم توجهی دانش آموزان به این مسئله هستیم، نکته مهم این است که در آموزش عفاف و حجاب در مدارس، اغلب صرفا به انتقال مباحث کتب دینی و قرآنی به دانش آموزان و حفظ مطالب توسط انها و سپس ارزشیبابی از دانش اموزان اکتفا می شود در نتیجه این امر به عفیف و باحجاب شدن آنها ختم نمی شود. بنابراین اگر بخواهیم گرایش دانش اموزان به عفاف و حجاب را بیشتر کنیم باید با راهکارهای گسترش عفاف و حجاب آشنایی داشته و در مدارس به اجرا دربیاید تا تأثیرات آن در بین داشن آموزان مشاهده شود؛ بنابراین هدف اصلی انجام پژوهش شناسایی راهکارهای گسترش عفاف و حجاب در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه است. برای دستیابی به این هدف به گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای مبتنی بر منابع مختلف چاپی و الکترونیکی از قبیل کتاب ها، مقاله های علمی و پایان نامه هایی بود که در اختیار پژوهشگران قرار داشتند، استفاده شد این مطالعه با توجه به هدف جزء تحقیقات کاربردی می باشد. در اين مقاله تلاش نموديم با تعريف صحيح از حجاب و عفاف، راهکارهای گسترش عفاف و حجاب در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شناسایی و ارائه گردد.

کلمات کلیدی :
راهکارها، عفاف و حجاب، دانش آموزان.


مشاهده مقاله
60
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۱ آبان ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳