دوره 5، شماره 51، شهریور 1401، صفحات 102 - 131
نویسندگان : طاهره شهرکی * و مهین ریگی نژاد و سمیرا هراتی دوم و مهین فقیری

چکیده :
افزایش امکانات زندگی و نبود انگیزه برای کودکان در همه زمینه های زندگی از بعد تحصیلی تا شغلی و... به عنوان یک چالش بزرگ پیش روی متخصصین روانشناسی عصر حاضر می باشد . اشتیاق به تحصیل یکی از مولفه های مهم در بررسی میزان گرایش به تحصیل در کودکان و نوجوانان بوده و مورد توجه آموزش و پرورش برای جلوگیری از ترک تحصیل می باشد. در این پژوهش به بررسی رابطه اشتیاق تحصیلی و مولفه های آن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه اول شهر جزینک می پردازیم در شهر جزینک از جامعه آماری معین و روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی از ۶۰ نفر از دانش آموزان ابتدایی با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای گزینش نموده و مورد بررسی قرار گرفتند فرض اصلی پژوهش بر این بود که اشتیاق تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه اول شهر جزینک رابطه معناداری دارد در این پژوهش از پرسشنامه اشتیاق تحصیلی فردریكز، بلومنفیلد 2004 استفاده شد. در این بین اشتیاق تحصیلی و مولفه های آن با پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری داشت و همچنین بین اشتیاق رفتای ، اشتیاق تحصیلی اشتیاق عاطفی ، اشتیاق تحصیلی و اشتیاق شناختی و اشتیاق تحصیلی با پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری داشت.

کلمات کلیدی :
اشتیاق تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، دانش آموز، رابطه معنادار


مشاهده مقاله
243
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۷ فروردین ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۱ تیر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۱۹ شهریور ۱۴۰۱