دوره 6، شماره 59، اردیبهشت 1402، صفحات 30 - 41
نویسندگان : زهرا دوستی * و عسکر دوستی و کریم دوستی

چکیده :
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است. این پژوهش یک مطالعه همبستگی است، که جامعه آماری آن را کلیه معلمان دبیرستانی شهرستان سیروان و همچنین کلیه دانش آموزان دختر و پسر متوسطه دوم شهرستان سیروان تشکیل می دهند. برای انتخاب معلمان از روش سرشماری و برای انتخاب دانش آموزان از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد. بر این اساس تعداد 52 معلم زن و مرد و تعداد 115 نفر دانش آموز دختر 111 نفر دانش آموز پسر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش از دو پرسشنامه پنج عامل شخصیت نئو پی آی (2003) و مهارت های ارتباطی بارتون (1990) برای معلمان و از معدل به عنوان ملاک پیشرفت تحصیلی دانش-آموزان استفاده شد. داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد. نتایج این پژوهش نشان داد که بین ویژگی شخصیت روان آزرده گرایی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه منفی معنی دار و بین ویژگی باوجدان معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. نتایج این پژوهش نشان داد که بین ویژگی های شخصیت برونگرایی، گشودگی و موافق بودن معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه ای معنی دار وجود ندارد. همچنین نتایج نشان داد که بین مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان بیان کرد که در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، عواملی چون ویژگی شخصیتی و مهارت های ارتباطی معلمان، نقش برجسته ای دارند.

کلمات کلیدی :
ویژگی های شخصیت، مهارت های ارتباطی، پیشرفت تحصیلی، معلمان، دانش آموزان


مشاهده مقاله
81
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۴ دی ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۰ بهمن ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲